Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych poprzez przedstawienie najczęstszych przyczyn ich występowania oraz danych statystycznych wraz z prezentacją wybranych zagadnień z zakresu regulacji prawnych. Praca porusza także kwestię minimalizacji liczby fałszywych alarmów oraz środków, jakimi może to zostać zrealizowane.

Wprowadzenie: Z uwagi na fakt, że wywoływane alarmy pożarowe z systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) inicjują szereg wysterowań urządzeń przeciwpożarowych oraz mogą prowadzić do inicjacji działań straży pożarnej, niezwykle istotne jest poprawne rozpoznanie zgłoszenia oraz potwierdzenie jego autentyczności. Jednakże, analizując statystycznie dostępne dane, stwierdzić należy, że niestety – pomimo szeregu metod zabezpieczających – fałszywe alarmy wciąż stanowią duży procent identyfikowanych zgłoszeń. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia fałszywych alarmów z Polski i innych krajów, takich jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Dania, Czechy, Wielka Brytania, Szwajcaria i Austria. Szczególną uwagę poświęcono statystykom występowania fałszywych alarmów, regulacjom formalnoprawnym, przyczynom powstawania fałszywych alarmów oraz wykorzystywanym elementom detekcyjnym, w tym ich podatności na fałszywe zgłoszenia wraz z metodami pozwalającymi na ich ograniczanie.

Metodologia: W pracy wykorzystano wyniki własnej analizy autorów opracowania, dokonanej na podstawie dostępnych danych statystycznych z zaistniałych zdarzeń oraz wiedzę techniczną i inżynierską w zakresie elementów systemu sygnalizacji pożarowej.

Wnioski: Analizując dostępne dane statystyczne, można zaobserwować, że problem fałszywych alarmów nie zanika, a wręcz przeciwnie – w wielu krajach na przestrzeni lat nasila się. Coraz większy odsetek zgłoszeń z systemów detekcyjnych stanowią fałszywe alarmy. Dodatkowo, uwzględniając dostępne regulacje prawne, można zauważyć, że przepisy powiązane z fałszywymi alarmami skupiają się obecnie jedynie na regulacji kar za zgłoszenia fałszywych alarmów. Jedynie w nielicznych przypadkach dotyczą one jakichkolwiek innych zapisów. Obecnie dostępne są różne metody pozwalające na zabezpieczanie instalacji przed pojawianiem się fałszywych alarmów, niemniej w celu poprawnego ich wykorzystania niezbędne jest właściwe ich zaprojektowanie i zainstalowanie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Zasadny jest więc w opinii autorów wniosek, że podstawowym wymaganiem w odniesieniu do tych systemów w aspekcie fałszywych alarmów pożarowych powinno być zapewnienie możliwości zdobycia odpowiednich kwalifikacji i kompetencji zarówno wśród projektantów, instalatorów, jak i konserwatorów instalacji SSP.

Słowa kluczowe: system sygnalizacji pożarowej, alarm pożarowy, fałszywy alarm, czujki pożarowe

Typ artykułu: artykuł przeglądowy

Bibliografia:

 1. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
 2. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy państwowej straży pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej, Komenda Główna Państwowe Straży Pożarnej, Warszawa 2013.
 3. New York Senate Bill 6633 NY State Legislature page for S06633, 10.05.2021.
 4. Blomqvist J., Ericsson K., Festag S., Rütimann L., Simons G., False alarm study: False Alarm Data Collection and Analysis from Fire Detection and Fire Alarm Systems in Selected European Countries, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2018.
 5. Beredskabsstyrelsen, Notat om blinde, falske og reelle alarmer, 2011.
 6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2022 poz. 2151).
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2022 poz. 1138 z późn. zm.).
 8. Law on Fire Protection of the Czech Republic No. 133/1985.
 9. Criminal code of the Czech Republic, Act No. 40/2009, 08.01.2009.
 10. UK Public General Acts „ Fire and Rescue Services Act 2004”.
 11. UK Public General Acts „Localism Act 2011”.
 12. German Criminal Code, Criminal Code in the version published on 13 November 1998 (Federal Law Gazette I, p. 3322), as last amended by Article 2 of the Act of 22 November 2021 (Federal Law Gazette I, p. 4906).
 13. Wytyczne Stowarzyszenia Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec (vfdb), Minimalizacja fałszywych alarmów z automatycznych systemów sygnalizacji pożaru, lipiec 2003.
 14. New York City Administrative Code, Local Law 2022/095.
 15. Municipal Code City of La Quinta, California (Published in 2021 by Order of the City Council), Chapter 11.92 – regulation of false activations of fire alarms.
 16. The Emergency Management Act of Denmark, Consolidation Act no. 660, 10.06.2009.
 17. Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Statistická Ročenka Hasičského záchranného sboru České republiky 2021, „Příloha Časopisu” 2022, 5, 112.
 18. Janik P., Problematyka fałszywych alarmów z SSP – w świetle danych statystycznych, referat konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, CNBOP-PIB, Józefów 2022.
 19. Sowa T., Wymagania i badania elementów wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej, referat konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, CNBOP-PIB, Józefów 2022.
 20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057).