Abstrakt

Cel: Ocena możliwości ograniczania podatności czujek pożarowych na mylne wzbudzenia wykonana na podstawie: 1) analizy wpływu zmiany trybów pracy czujki wielodetektorowej na minimalizację fałszywych alarmów oraz 2) weryfikacji przy wykorzystaniu testów ANOVA dwóch hipotez: nastawy albo czułość sensorów wpływają na podatność czujek na mylne wzbudzenia.

Projekt i metody: Aby ocenić wpływ fałszywych alarmów na funkcjonowanie obiektów, przeprowadzono ankietę, skierowaną do administratorów obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej. Badania laboratoryjne podatności czujek pożarowych na mylne wzbudzenia polegały na umieszczeniu czujki wielodetektorowej DTC-6046 w zamkniętej komorze badawczej i próbie wzbudzenia jej czynnikiem zwodniczym. Obserwowano, czy czujka zainicjuje alarm pożarowy w zależności od różnych ustawień trybów pracy. Zmieniane były parametry określające pracę sensorów (współzależnie, niezależnie, w koincydencji) oraz ustawienia ich czułości z normalnej na podwyższoną o 20%, obniżoną o 20% bądź 40%. Przebadano 12 konfiguracji. Wyniki poddano analizie statystycznej metodą ANOVA, która pozwoliła na weryfikację, które ustawienia wpływają znacząco na minimalizację fałszywych alarmów. Na tej podstawie opracowane zostały przykładowe wytyczne konfiguracji.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano poniższe główne ich wyniki. Najmniej podatna na fałszywe zadziałania jest konfiguracja, w której sensory działają współzależnie, a czułość jest obniżona o 40%. Najwyższą liczbą fałszywych alarmów charakteryzują się ustawienia czułości podwyższonej o 20% w przypadku sensorów niezależnych oraz będących w koincydencji, jak i dla sensorów niezależnych zadziałanie przy czułości normalnej. Przeprowadzenie weryfikacji, wykorzystując analizę wariancji ANOVA, pozwoliło odrzucić hipotezę, jakoby nastawy sensorów w istotnie statystyczny sposób wpływały na minimalizację fałszywych alarmów.

Wnioski: Występuje konieczność poszukiwania i wdrażania sposobów minimalizowania fałszywych alarmów SSP. Najczęstszym powodem mylnego wzbudzania czujek pożarowych są czynniki zewnętrzne, niebędące zagrożeniem pożarowym (np. pył, kurz). Sposobem na ograniczenie tego zjawiska jest właściwe ustawienie trybów pracy czujki (stosowane w praktyce niezbyt często). Tryby pracy opierają się na zmianie ustawień współpracy sensorów oraz czułości czujki, gdzie zmiana tylko ustawień sensorów nie powoduje tak znaczących zmian, jak zmiana czułości czujek na podwyższoną bądź obniżoną w stosunku do normalnej (wynik analizy ANOVA).

Słowa kluczowe: czujka pożarowa, fałszywe alarmy, tryby pracy czujki, ograniczenie mylnych wzbudzeń czujek pożarowych

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy

Bibliografia:

 1. Antos J., Wpływ wybranych parametrów środowiska na automatyczną detekcje pożaru, „Zeszyty naukowe SGSP” 2020, 69–70.
 2. Maska W., Twaróg B., Testy Anova jako narzędzie wspomagające weryfikację hipotez statystycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017.
 3. https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https% 3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fesc.html [dostęp: 29.03.2022].
 4. https://pogotowiestatystyczne.pl/slowniki/anova/ [dostęp: 04.04.2022].
 5. Kubica P., Praktyczne sposoby ograniczania fałszywych alarmów z systemu sygnalizacji pożarowej, XVII Seminarium Naukowo-Techniczne „Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Budowlanych”, Zakopane 2022.
 6. Zboina J., Bezpieczeństwo pożarowe – właściwości stosowany wyrobów i jakości świadczonych usług, w: Administracja Bezpieczeństwa Wybrane problemy, t. 4, B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes (red.), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko- -Biała 2017.
 7. Standard CNBOP-PIB 0001:2022: Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, CNBOP-PIB, Józefów 2022.
 8. Garlińska U., Iwańska M., Śliwiński R., Florek P., Rola czujek dymu i czujek tlenku węgla w bezpieczeństwie pożarowym obiektów mieszkalnych, SFT Vol. 57 Issue 1, 2021, pp. 114– 133, https://doi.org/10.12845/sft.57.1.2021.8.
 9. Karwat B., Górski A., Stańczyk E., Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaru, BITP Vol. 37 Issue 1, pp. 57–64, https://doi.org/10.12845/bitp.37.1.2015.5.
 10. CNBOP-PIB BA04P:2015 Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41.
 11. Guzewski P., Wróblewski D., Małozięć D., Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków, t. 2, CNBOP-PIB, Józefów 2016.