Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest analiza ewidencjonowania przypadków alarmów fałszywych za pomocą Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) pod kątem określonych wymagań wobec strażaka tworzącego informację ze zdarzenia. Rozpatrywane przypadki należą do jednego z rodzajów zdarzeń, w których uczestniczą jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wprowadzenie: Od 1993 roku, kiedy rozpoczęto w PSP ewidencjonowanie zdarzeń za pomocą systemu bazodanowego, zakres informacji dotyczących alarmów fałszywych nie uległ zmianie. Do dzisiaj w formatce ze zdarzenia stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego brak jest alarmu fałszywego jako odrębnego rodzaju zdarzenia poza pożarem i miejscowym zagrożeniem. Szczegółowa analiza danych dotyczących alarmów fałszywych powstała w związku z potrzebą przygotowania wystąpienia przedstawicieli KG PSP podczas konferencji naukowej organizowanej przez CNBOP-PIB pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemu sygnalizacji pożarowej”. Autorzy nie ograniczyli się tylko do analizy alarmów z instalacji wykrywania, a materiał został rozszerzony o analizę przestrzenną występowania tego rodzaju zdarzeń.

Metodologia: Wykorzystano wyniki własnych analiz autorów wykonanych na podstawie danych zgromadzonych w SWD PSP oraz oprogramowanie z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). W swoich rozważaniach autorzy opierali się również na wieloletnim doświadczeniu przy tworzeniu i nowelizowaniu zasad ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP oraz budowie nowego systemu informatycznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wyniki: Zakres danych gromadzonych przez PSP w zakresie alarmów fałszywych jest niewystarczający do przeprowadzenia dokładnych i wnikliwych analiz, w szczególności w zakresie przyczyn wystąpienia, szczegółowych informacji o obiekcie (miejscu zdarzenia) oraz wyposażeniu budynków w systemy sygnalizacji pożarowej oraz inne ułatwiające lub utrudniające prowadzenie działań jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Istnieje pilna potrzeba rozbudowania minimalnego zakresu danych niezbędnych do ewidencjonowania w bazach danych PSP. Przedstawione wyniki analiz wskazują również na niedostateczne rozgraniczenie pomiędzy miejscowym zagrożeniem a alarmem fałszywym. Najbliższa nowelizacja zasad ewidencjonowania zdarzeń ma zawierać zapisy, które powinny poprawić jakość danych. Dokładniejsza analiza będzie jednak możliwa dopiero po wdrożeniu nowobudowanego SWD PSP, uwzględniającego między innymi moduł operacyjnego katalogu obiektów.

Słowa kluczowe: alarm fałszywy, System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zasady ewidencjonowania zdarzeń, Państwowa Straż Pożarna, analiza przestrzenna

Typ artykułu: artykuł przeglądowy

Bibliografia:

  1. Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, KG PSP, 2022.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2021 poz. 1737).
  3. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia- stosowane-w-statystyce-publicznej/4036,pojecie.html [dostęp: 22.10.2022].
  4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2022 poz. 1138 z późn. zm.).