Abstrakt

Cel: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników prowadzonych badań teoretycznych – oceny nowo projektowanego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Celem prowadzonych badań było dokonanie analizy i porównanie przepisów prawa.

Wprowadzenie: Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest dokumentem, który reguluje sposób wprowadzania do obrotu niemal wszystkich wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej. Po 11 latach od czasu opublikowania Rozporządzenia 305/2011, a niespełna 10 od czasu pełnego wejścia w życie, Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia, które docelowo w 2025 roku ma zastąpić obowiązujący dzisiaj w całej Unii Europejskiej przepis. Zmiany są m.in. pochodną sprawozdania Komisji z 2016 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia, w którym wskazano uchybienia w jego wdrażaniu oraz znaczną liczbę problemów związanych m.in. z normalizacją. Stan ten potwierdził raport Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z 2021 roku.

Metodologia: Autorzy wykorzystali badania teoretyczne, takie jak: analiza literatury i dokumentów prawnych, synteza, uogólnianie, wnioskowanie, porównanie oraz analogia. Dokonano analizy obowiązującego przepisu oraz zestawiono go z projektem nowego rozporządzenia, które zostało opublikowane przez Komisję Europejską i jest publicznie dostępne dla wszystkich obywateli.

Wnioski: Przedstawiona analiza projektu rozporządzenia, które docelowo ma zastąpić obowiązujący europejski przepis, pokazuje, iż wdrożenie nowego (znowelizowanego) aktu może przyczynić się do zwiększenia złożoności procesów związanych w wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych na terenie Unii Europejskiej. Sam dokument charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, w którym pod hasłem uproszczenia i ujednolicenia rynku wyrobów budowlanych m.in. rozszerza się zakres uprawnień Komisji Europejskiej, wprowadza nowe obowiązki dla producentów wyrobów budowlanych, jednostek notyfikowanych oceniających wyroby, a także wprowadza nowe wymagania dla wyrobów i nowy rodzaj deklaracji. Wstępna analiza tego przepisu wywołuje konsternację i liczne wątpliwości. Wdrożenie go do stosowania będzie dużym wyzwaniem dla państw członkowskich UE oraz wszystkich uczestników rynku wyrobów budowlanych.

Słowa kluczowe: wyroby budowlane, rozporządzenie 305/2011, przepisy europejskie, wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu

Typ artykułu: artykuł przeglądowy

Bibliografia:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L z 2011 r. poz. 88.5).
 2. Report From The Commission To The European Parliament And The Council on the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, COM(2016) 445 final.
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) (2020/2028(INI)).
 4. Wyrok Trybunału z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Dz.Urz. UE C 6 z 9.01.2017 r.; 62014CA0613).
 5. European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Supporting study for the fitness check on the construction sector – EU internal market and energy efficiency legislation: executive summary, Publications Office, 2016, https://data.europa.eu/doi/10.2873/240051 [dostęp: 04.04.2023].
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009).
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017).
 8. Commission Staff Working Document Evaluation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, SWD(2019) 1770 final, Brussels, 24.10.2019.
 9. European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Supporting study for the impact assessment of the CPR Review – Annexes to the final report, Publications Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/663061 [dostęp: 04.04.2023].
 10. Refined indicative options for the review of the Construction products regulation, version 2 - 08.04.2020, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40762 [dostęp: 06.04.2023].
 11. European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Publications Office, July 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/15330 [dostęp: 04.04.2023].
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lutego 2022 r., Strategia UE w zakresie normalizacji. Ustanowienie światowych norm na rzecz odpornego, ekologicznego i cyfrowego jednolitego rynku UE, COM(2022) 31 final.
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) (2020/2028(INI)).
 14. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011, Brussels, 30.3.2022, COM(2022) 144 final, 2022/0094 (COD).
 15. Annexes to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011, ANNEXES 1 to 7, Brussels, 30.3.2022, COM(2022) 144 final.