Abstrakt

Wprowadzenie: W warunkach pożarowych poprawna współpraca wszystkich urządzeń, systemów i instalacji ma strategiczne znaczenie dla ochrony i obrony budynku przed pożarem. Formalnym dokumentem, mającym rozwiązywać problem doboru i współdziałania systemów występujących w obiekcie jest „scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru”, wymagany zapisem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Autor rozporządzenia nie zawarł w nim żadnych wytycznych do opracowania tego dokumentu, pozostawiając ogromne pole do dyskusji na ten temat. W artykule dokonano interpretacji zapisu rozporządzenia o uzgadnianiu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Następnie zdefiniowano, czym jest scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru – element projektu systemu sygnalizacji pożarowej.

Słowa kluczowe: scenariusz, matryca sterowań, scenariusz pożarowy, urządzenia przeciwpożarowe, integracja systemów bezpieczeństwa