Abstrakt

Wprowadzenie: Bezpieczeństwo stanowi podstawową potrzebę człowieka. Jest to stan, który daje poczucie pewności oraz gwarancję jego zachowania, a także szansę do doskonalenia. W związku z tym zasadne jest prowadzenie badań w celu jego zagwarantowania. Dlatego też artykuł został poświęcony charakterystyce wybranych metod empirycznych, które są stosowane w naukach o bezpieczeństwie. Dzięki nim istnieje możliwość badania zachodzących procesów w celu wyciągnięcia właściwych wniosków, aby móc następnie zapewnić bezpieczne egzystowanie wszelkim podmiotom. W artykule scharakteryzowano takie metody badawcze jak obserwacja, eksperyment, metody ankietowania, wywiad, metody eksperckie oraz metoda modelowania. Uzupełnienie metod teoretycznych metodami empirycznymi stwarza szansę uzyskania wiarygodnych danych, które mogą być podstawą do unikania ryzykownych sytuacji zagrażających stabilizacji.

Słowa kluczowe: nauka, bezpieczeństwo, metody badawcze, metody empiryczne, obserwacja, eksperyment, ankieta, wywiad, model