Abstrakt

Wprowadzenie: W artykule omówiono zadania wspomagające bezpieczeństwo chemiczno-ekologiczne w aspekcie systemu unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów, jakie powstają podczas procesu dekontaminacji pojazdów i innych mobilnych systemów w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Przeprowadzono analizę potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczych oraz bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i sprzętu. Na podstawie danych z literatury przedstawiono kierunki rozwoju ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które zwiększają bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Wykazano konieczność systematycznego rozwoju polskich systemów normatywnych opartych na dyrektywach EU w procesie dekontaminacji (odkażania) w warunkach zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych z użyciem broni biologicznej.

Słowa kluczowe: ratownictwo chemiczno-ekologiczne, systemy neutralizacji, ścieki podekontaminacyjne, pojazdy

Typ artykułu: artykuł przeglądowy