Abstrakt

Cel: Celem opracowania jest przeprowadzenie, wg przyjętej metodyki, analizy zdarzenia (studium przypadku), które powstało w obiekcie zaliczanym do grupy obiektów wielkopowierzchniowych i wielkokubaturowych, w tym dokonanie oceny prowadzonych działań ratowniczych i sformułowanie wniosków z niej wynikających. Przedmiotowa analiza dotyczy pożaru, który powstał w dniu 29 czerwca 2009 r. w miejscowości Łyse, do gaszenia którego zaangażowane były duże siły ratownicze z PSP jak też OSP.

Metodologia: Analiza przeprowadzona została w oparciu o materiały dostarczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, materiały (własne) zebrane podczas wizji lokalnej przez Grupę operacyjną Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz analizę zdarzenia opracowaną przez zespół KG PSP w 2010 r. [2]. Z uwagi na fakt, że obecnie funkcjonują bardziej szczegółowe uregulowania dotyczące procesu analitycznego [1] niż w okresie opracowania analizy [2], jak też wystąpiły zmiany w uregulowaniach, które dotyczą analizowanego obszaru niniejszy materiał różni się od dokumentu źródłowego zarówno w zakresie formy, zakresu, struktury, ustaleń, oceny i wniosków. W analizie przedstawiono stan istniejący przed powstaniem zdarzenia w zakresie: warunków technicznych i budowlanych, zabezpieczenia prewencyjnego i operacyjnego, okoliczności powstania zdarzenia jego zgłoszenia do służby ratowniczej, dysponowania sił ratowniczych, rozpoznania, podejmowanych decyzji, prowadzonych działań ratowniczych, działań technicznych po zakończeniu działań ratowniczych. W podsumowaniu zawarto szczegółową ocenę prowadzonych działań ratowniczych i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Analiza wzbogacona jest danymi źródłowymi w formie tabelarycznej, rysunkami, schematami i zdjęciami dokumentującymi sytuacje zarówno podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych jak też działań technicznych umożliwiających dotarcie pracowników zakładu do surowców, półproduktów i produktów celem przekazania ich do utylizacji.

Wnioski: Opracowane wnioski mają szczególne znaczenie ponieważ obejmują potrzebę podjęcia działań zarówno z obszaru legislacji (zmian w przepisach techniczno-budowlanych), organizacji działań, szkolenia, gotowości jednostek i ich alarmowania.

Znaczenie dla praktyki: Z uwagi na charakter zdarzenia i jego specyfikę opracowanie powinno być wykorzystywane w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: analiza zdarzenia, studium przypadku, pożar obiektów wielkokubaturowych i wielkopowierzchniowych

Typ artykułu: studium przypadku