Abstrakt

Wprowadzenie: W artykule omówiona została charakterystyka procesu gaszenia aerozolem gaśniczym mieszanin palnych (mieszanin paliwa i utleniacza) na przykładzie mieszaniny heksanu i powietrza. W artykule opisano wzajemne oddziaływanie aerozoli i mieszanin palnych. Ponadto, autorzy omówili przekonanie o tym, iż charakter właściwości gaśniczych aerozoli jest dwojaki – aerozol oddziałuje jednocześnie w roli flegmatyzatora cieplnego, a także inhibitora chemicznego. Ustalono, iż średnia koncentracja flegmatyzująca mieszaniny aerozolowej dla mieszanin heksanu i powietrza wynosi około 50 g/m3. Przy dodaniu do mieszaniny aerozolowej CO2 o koncentracji od 3 do 9% obserwuje się znaczne zwiększenie skuteczności flegmatyzującej aerozolu. Skuteczność flegmatyzacji aerozolu przy tym wyniosła odpowiednio 40 g/m3 i 14 g/m3. Otrzymane wyniki dają podstawę aby twierdzić, iż właściwości cieplne i fizyczne fazy gazowej wpływają znacznie na skuteczność aerozoli w procesie flegmatyzacji.

Słowa kluczowe: aerozole gaśnicze, flegmatyzatory, gaszenie aerozolami, inhibitory spalania, aerozole

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy