Abstrakt

Cel: Badanie problematycznych aspektów adaptacji młodych specjalistów oraz warunków i czynników przyczyniających się do zwiększenia skuteczności adaptacji młodych specjalistów w jednostkach Federalnej Straży Pożarnej Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwa Federacji Rosyjskiej do spraw obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych (dalej FSP PSP MSN Rosji).

Wprowadzenie: Praca zakłada etapowe badanie problemu adaptacji i rozwoju zawodowego młodych specjalistów FSP PSP MSN Rosji. W pierwszej części przeprowadzono badanie teoretyczne obecnego stanu kwestii rozwoju zawodowego młodego specjalisty, określona została specyfika procesu rozwoju i adaptacji młodych specjalistów w systemie Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Rosji. W drugim etapie przeprowadzono badania empiryczne ukierunkowane na określenie zewnętrznych i wewnętrznych warunków socjalno-psychologicznych, wpływających na efektywność procesu przygotowania do zawodu młodych pracowników Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji. Podsumowaniem prac jest zbiór naukowo udowodnionych propozycji i rekomendacji na temat organizacji socjalno-psychologicznego wsparcia rozwoju zawodowego młodych pracowników w systemie FSP PSP MSN Rosji.

Metodologia: - analiza i synteza źródeł bibliograficznych; - metoda opracowania danych dokumentacyjnych – analiza materiałów o doświadczeniu w pracy z młodymi specjalistami, pozyskanych z działów kadrowych FSP PSP MSN Rosji i teczek osobowych młodych specjalistów; - metoda ankietowania – ankietowanie młodych specjalistów w celu określenia problemów i trudności, na jakie natrafili w procesie adaptacji do pracy zawodowej, i ankietowanie młodych specjalistów w celu poznania ich subiektywnej oceny o formie i zakresie prac adaptacyjnych; - metoda oceny ekspertów – poznanie opinii kierowników w kwestii adaptacji do gotowości zawodowej młodych specjalistów (ocena stopnia ważnych w pracy cech i nawyków młodego specjalisty).

Wyniki: Przedstawione zostały dane ilustrujące dynamikę przyjmowania do służby i zwalniania młodych specjalistów w latach 2008- 2012. Przeanalizowane zostały przyczyny zwolnień młodych specjalistów w systemie FSP PSP MSN Rosji. Omówiono wystawioną przez młodych specjalistów subiektywną ocenę przeprowadzanych z nimi działań adaptacyjnych.

Wnioski: W artykule zaproponowano rozwiązania w celu ulepszenia programów adaptacyjnych kierowanych do bezpośredniego przełożonego młodego specjalisty, nauczyciela, specjalisty psychologa i pracowników jednostek kadrowych FSP PSP MSN Rosji. Wymienione zostały perspektywiczne metody pracy, które nie znalazły zastosowania w praktyce zawodowej młodych specjalistów FSP PSP MSN Rosji. Dalsze badania mają na celu opracowanie algorytmów działań dla każdego z podmiotów zainteresowanych powodzeniem adaptacji zawodowej młodych specjalistów. Wykorzystanie algorytmu zapewni podmiotom skuteczną współpracę w procesie socjalizacji młodych specjalistów.

Słowa kluczowe: młody specjalista, adaptacja zawodowa, kryzys adaptacji zawodowej

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy