Abstrakt

Wprowadzenie: Gen. brygadier Dela Feliks jest jednym z głównych twórców przekształceń w obszarze ochrony przeciwpożarowej, jakie nastąpiły w kraju w związku ze zmianami ustrojowymi w Polsce w końcu ubiegłego wieku. Dotyczy to rozwiązań organizacyjnych systemu ratowniczego, a w szczególności utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczego, a także sytemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla systemu ratowniczego. Podejmował też wysiłki mające na celu zreformowanie rozwiązań organizacyjnoprawnych w zakresie obrony cywilnej w kraju. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w roku 1964 wstępując do Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, po ukończeniu której został skierowany do Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie. Następnym etapem służby Generała Deli była Komenda Miejska Straży Pożarnych w Bytomiu gdzie pełnił najpierw funkcję zastępcy, a następnie Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Bytomiu. W roku 1984 został powołany na stanowisko Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. 26 lutego 1992 roku został powołany przez Premiera Jana Olszewskiego na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Był więc pierwszym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem 01.01.1997 r. w związku z przeniesieniem przez Sejm zadań Obrony Cywilnej Kraju z resortu Obrony Narodowej do resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji objął stanowisko Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Funkcję tę pełnił do końca 1998 roku. W latach 1999 – 2001 przygotowywał wraz zespołem koncepcje modernizacji systemu szkolenia ratowników OSP. W roku 2001 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył Mu stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w MSWiA, które pełnił do roku 2002. W roku 2002 objął stanowisko Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i jednocześnie został powołany na Szefa Zespołu Koncepcyjnego MSWiA, którego zadaniem było opracowanie projektów ustaw: o Zintegrowanym Systemie Ratowniczym i Bezpieczeństwie obywatelskim, pełniąc jednocześnie funkcję doradcy sekretarza stanu w MSWiA do spraw bezpieczeństwa powszechnego państwa