Abstrakt

Cel: Opracowanie metody, która opiera się na zasadzie Pareto w celu zwiększenia efektywności zarządzania zasobami przy prognozowaniu i minimalizacji strat wynikających z sytuacji nadzwyczajnych klęsk i katastrof spowodowanych przez człowieka w projektach, programach i portfelach w projektowej strukturze organizacyjnej systemu ochrony cywilnej.

Metodologia: Badania teoretyczne procesu efektywnego zarządzania za pomocą rozkładu Pareto stosowanego w projektowych strukturach organizacyjnych biura ochrony ludności. Podstawą metodologii badań naukowych jest nowoczesne zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów: PMBOK, P2M, PRINCE2, ICB, itp. Podczas badań stosowano metody: teorii systemów i analizy systemów, badania statystyczne, teorii analizy poznawczej, modelowanie matematyczne, informacje technologia oraz zarządzanie.

Wyniki: Zaprezentowane dane teoretyczne i doświadczalne umożliwiły stworzenie na podstawie zasady Pareto i metod statystycznych uniwersalnej metodologii obliczania strat powstałych w sytuacjach kryzysowych w celu zapewnienia ich minimalizacji i bardziej dokładnej prognozy. Opracowana metoda pozwala na kontrolę zarówno pojedynczych jak i globalnych strat we wszystkich fazach i na wszystkich etapach zarządzania biurem projektów, programów i portfeli projektów, jednocześnie zapewniając minimalizację strat i wysoką efektywność funkcjonowania systemu ochrony cywilnej. Podstawą opracowanej techniki był matematyczny opis charakterystycznych wskaźników oraz maksymalnych i całkowitych strat dla rozkładu Pareto, dzięki któremu uzyskano wiarygodne dane zwiększające efektywność projektów, programów i portfeli w jednolitym systemie ochrony cywilnej. Uzyskane wyniki umożliwią podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zarządzania, przewidywania i minimalizacji strat wynikających z klęsk żywiołowych.

Wnioski: Wyniki tych badań pozwoliły na podstawie statystyk długoterminowych uzyskać wysokie wyniki konwergencji. Metoda opracowana z wykorzystaniem rozkładu Pareto wykazała, że stosowanie metodologii w zarządzaniu biurem projektów w systemie ochrony cywilnej stanowi proces minimalizacji strat w sytuacjach kryzysowych i optymalizacji zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, jednocześnie zapewniając możliwość przewidzenia strat zasobów na wszystkich etapach projektów, programów i portfeli realizacji projektów. Ponadto, badania teoretyczne opierały się na realizacji bieżących i stosowanych problemów naukowych, które wpływają na poprawę zarządzania projektami i programami: optymalną alokację strat i tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla organizacyjnego zarządzania jednolitym systemem ochrony ludności za pośrednictwem Urzędu Ochrony Cywilnej. Proponowana metoda opisuje charakterystyczne wartości całkowitych i maksymalnych strat, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie najbardziej dokładnych i aktualnych danych, które będą minimalizować błędy w podejmowaniu decyzji zarządczych, znacznie wzbogacą bazę naukową projektu i metodykę zarządzania programami. Uzyskane wyniki będą również okazją do rozważenia jednolitego systemu ochrony ludności Ukrainy jako projektowej struktury organizacyjnej.

Słowa kluczowe: metoda, maksymalna i całkowita strata, Pareto, programy, projekty, portfolio projektów, sytuacje kryzysowe, zarządzanie zorientowane na projekt, biuro, jednolity system ochrony ludności

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy