Abstrakt

Cel: Analiza i identyfikacja głównych elementów struktury programu kształcenia specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji na studiach licencjackich w uczelniach ze specjalnymi warunkami kształcenia, który jest jednym z ogniw zapewnienia jakości procesu kształcenia. Opracowanie modelu matematycznego wymagań dotyczących charakterystyki profilu absolwenta oraz programu edukacyjno-zawodowego, które dadzą możliwość stworzenia zrównoważonych programów nauczania mających na celu zdobycie przez absolwenta wyższej uczelni kompetencji wymaganych przez pracodawców.

Wprowadzenie: Dostępne dzisiaj zautomatyzowane systemy zarządzania w strukturach Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są przeznaczone do gromadzenia danych oraz przetwarzania i przekazywania pomiędzy wszystkimi służbami ratowniczymi dużych ilości informacji. Dzięki temu służba działa terminowo, w sposób uporządkowany i bez zakłóceń. Jednak tak jak każdy system informacyjny, powinien być on chroniony przed działaniami cyberprzestępców. Z przeprowadzonej przez autorów analizy źródeł zagrożeń i słabości systemu informacyjnego wynika, że czynnik ludzki i poziom szkolenia personelu są niezbędne do stworzenia systemu dobrej jakości i sprawnego funkcjonowania systemów ochrony informacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych . Aby rozwiązać przedstawione problemy, konieczne jest stworzenie odpowiedniego, elastycznego resortowego systemu przygotowania specjalistów z zakresu ochrony informacji przy wsparciu wyższych uczelni Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ze specjalnymi warunkami kształcenia. System ten bazuje na zasadach nowoczesnego szkolnictwa wyższego Ukrainy, realizowanego w ramach „Deklaracji Bolońskiej w szkolnictwie wyższym zawodowym Ukrainy”, na podejściu opartym na kompetencjach, zakładającym ścisłą zależność między rynkiem pracy i resortowymi instytucjami edukacyjnymi.

Wnioski: Przeprowadzono analizę struktury i określono główne założenia na potrzeby opracowania programu kształcenia zawodowego jako ogniwa w procesie przygotowania efektywnego projektu edukacyjnego w dynamicznym systemie kształcenia specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Zaproponowany został schemat środowiska projektu edukacyjnego, który wizualizuje zależności cykli nauczania i kompetencji, powstałych w procesie nauki. Opracowany został model matematyczny wymagań odnośnie profilu absolwenta oraz programu kształcenia zawodowego zgodnie z warunkami projektu edukacyjnego przygotowania specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, dający pracownikom uczelni wyższych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych możliwość przygotowywania odpowiednich programów nauczania w celu uzyskania przez studentów wymaganych kompetencji.

Słowa kluczowe: projektowane środowisko edukacyjne, system informacyjny, kompetencja, podejście kompetencyjne, program kształcenia zawodowego

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy