Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wdrożonego, funkcjonującego i stale doskonalonego „Systemu wsparcia odbiorów i testowania wyrobów i rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”. Opisano idee, przyjęte kierunki, a także cele postawione przed tym systemem. Wdrożenie to jest rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb w aspekcie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego personelu, a także inspirowania innowacyjności w ramach testowania wyrobów i rozwiązań innowacyjnych. W artykule ograniczono przedstawienie tego rozwiązania głównie do podsystemu wsparcia odbiorów, drugi podsystem testowania będzie przedmiotem odrębnej publikacji.

Wprowadzenie: Wyroby i system ich dopuszczania to ważne elementy ochrony przeciwpożarowej. Świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB w powiązaniu z certyfikacją wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej stanowią podstawę dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W obszarze stosowania tych wyrobów istnieją określone potrzeby definiowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i środowisko producentów oraz ich dostawców. Odpowiedzią na te potrzeby jest opracowany, wdrożony i doskonalony „System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów i rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”.

Metodologia: W pracy przedstawione zostały wyniki analizy literatury przedmiotu, badań, doświadczeń i prac własnych autorów publikacji, a przede wszystkim wniosków i doświadczeń wynikających z udziału w tworzeniu i doskonaleniu tego systemu.

Wnioski: – Jest to nowe i innowacyjne rozwiązanie (system), które kompleksowo łączy elementy (działania) z dwóch głównych obszarów – wsparcia odbiorów sprzętu i wyposażenia wprowadzonego do użytkowania w jednostkach ratowniczo- -gaśniczych PSP oraz testowania nowych i innowacyjnych wyrobów i rozwiązań, które można zastosować na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. – System ten w zakresie wsparcia odbiorów stanowi pionierski program edukacyjny dotyczący szkolenia, doskonalenia zawodowego i dobrowolnej certyfikacji personelu Państwowej Straży Pożarnej zajmującego się zakupami sprzętu ratowniczo- gaśniczego, zagadnieniami logistyki i kwatermistrzostwa. – W ramach tego systemu przygotowano i wdrożono procedurę testowania wyrobów innowacyjnych [6]. Przygotowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania tego podsystemu pozwala aktualnie na nieodpłatne testowanie nowych i innowacyjnych wyrobów, rozwiązań i technologii przez strażaków PSP. Proces ten kończy się wydaniem stosownej opinii/rekomendacji dla wyrobu/rozwiązania.

Słowa kluczowe: system wsparcia, testowanie wyrobów, dobrowolna certyfikacja, edukacja, ochrona przeciwpożarowa

Typ artykułu: artykuł przeglądowy