Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie funkcjonującego już programu edukacyjnego dla przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) pod nazwą System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej (dalej: system wsparcia odbiorów i testowania wyrobów) w kontekście jego przydatności i spełnienia wyznaczonego celu. Program ten jest administrowany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). W artykule opisano zagadnienia poruszane na zorganizowanych dotychczas szkoleniach. Ponadto szczegółowo przeanalizowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników kolejnych edycji szkoleń oraz zaprezentowano propozycje zmian do wymagań techniczno-użytkowych dla pojazdów pożarniczych.

Wprowadzenie: W zakresie stosowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego zgłaszane są określone potrzeby, formułowane zarówno przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (JOP), jak i przez producentów oraz dostawców tych wyrobów. Właściwa trwałość, ergonomia, niezawodność i wysoka jakość wyrobów, jak również umiejętność oceny ich zgodności z wydanymi dokumentami dopuszczającymi mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odpowiedzią na potrzeby jest opracowany, wdrożony i doskonalony system wsparcia odbiorów i testowania wyrobów, w ramach którego możliwa jest bezpośrednia wymiana informacji będących przyczynkiem do opracowania propozycji zmian do obowiązujących wymagań techniczno-użytkowych dla pojazdów pożarniczych.

Metodologia: W pracy zaprezentowano elementy programu edukacyjnego. Na podstawie harmonogramów szkoleń omówiono zagadnienia poruszane podczas kolejnych ich edycji oraz przeanalizowano wyniki ankiet wypełnionych przez uczestników szkoleń. Wzięto przy tym pod uwagę doświadczenia osób szkolonych i ich opinie na temat pojazdów wykorzystywanych przez PSP i OSP podczas akcji ratowniczych. Pomimo zastosowania metody umożliwiającej ilościowe określenie stawianego celu badań uczestnicy badań wyrazili swoje sugestie i opinie również w formie opisowej, która pozwalała na sformułowanie wniosków i zaproponowanie kierunków zmian w omawianym zakresie.

Wnioski: – System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów jest rozwiązaniem, które – dzięki szkoleniom w formie stacjonarnej oraz kształceniu na odległość – oferuje kompleksowe podejście do potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli JOP zajmujących się zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego, logistyką i kwatermistrzostwem. – System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi proces dopuszczenia a użytkownikiem końcowym, co owocuje zmianą wymagań dotyczących sprzętu wykorzystywanego przez JOP, a w konsekwencji – poprawą bezpieczeństwa publicznego. – Wymagania techniczno-użytkowe, w zależności od zakresu ich stosowania, powinno się uszczegółowić, uzupełnić bądź zmienić.

Słowa kluczowe: system wsparcia, edukacja, ochrona przeciwpożarowa, szkolenia, wymagania techniczno-użytkowe (WTU)

Typ artykułu: artykuł przeglądowy