Abstrakt

Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków z badań przeprowadzonych w zakresie identyfikacji zagrożeń dla ekonomicznych interesów państwa związanych z obrotem kryptoaktywami, a także prezentacja rozwiązań prawnych funkcjonujących w otoczeniu kryptoaktywów oraz możliwych do podjęcia działań zaradczych przez właściwe w tym zakresie organy państwa.

Wprowadzenie: Z uwagi na cechy technologiczne, niedookreślony status prawny, ryzyka regulacyjne i organizacyjne tego instrumentu, zagrożenia związane z obrotem kryptoaktywami są jednymi z najistotniejszych aktualnych zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Są one identyfikowane zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne organy nadzoru nad rynkiem finansowym, organy podatkowe, ścigania oraz zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W artykule przedstawiono zidentyfikowane obszary zagrożeń, regulacje prawne obowiązujące w zakresie obrotu tymi aktywami, perspektywy regulacyjne. Podjęto także próbę opisania koniecznych do podjęcia działań w celu mitygacji zagrożeń.

Metodologia: W przedmiotowej pracy wykorzystano badania teoretyczne, takie jak: analiza literatury, opracowań prawnych i strategicznych oraz piśmiennictwo branżowe, syntezę, uogólnienie oraz wnioskowanie. Ponadto dokonano analizy aktów prawnych związanych z regulacją rynku kryptoaktywów, międzynarodowych dokumentów strategicznych opisujących rynek kryptoaktywów oraz polskiego nadzoru finansowego. Przedstawiono również projektowane akty prawne o charakterze legislacyjnym.

Wnioski: Rynek kryptoaktywów podlega nieustannym przeobrażeniom prawnym, organizacyjnym i instytucjonalnym. Zmienia się również jego otoczenie społeczno-ekonomiczne. Z uwagi na cechy kryptoaktywów, ich rozproszony i nieuregulowany charakter, instytucje tego rynku, zarówno podmioty biorące udział w pośrednictwie transakcyjnym, jak również osoby fizyczne, mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy, ukrywania mienia pochodzącego z różnych form przestępczości. Zidentyfikowane podatności nie stanowią jednak istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – mają charakter sektorowy. Właściwe instytucje państwa podejmują określone aktywności w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, zarówno o charakterze prawnym, instytucjonalnym, jak i organizacyjnym.

Słowa kluczowe: kryptoaktywa, zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego, regulacje prawne obszaru kryptoaktywów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mitygacja zagrożeń związanych z kryptoaktywami

Typ artykułu: artykuł przeglądowy