Abstrakt

Cel: Celem niniejszego artykułu jest przegląd informacji dotyczących pożarniczych węży tłocznych pod względem ich podziału oraz materiałów stosowanych do ich produkcji, a także określenie, czy i w jaki sposób czynniki zewnętrzne wpływają na ich wytrzymałość i trwałość.

Wprowadzenie: Węże pożarnicze to jeden z najważniejszych wyrobów technicznego wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Z uwagi na fakt, że stanowią one niezbędny element podczas działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie badań w zakresie wytrzymałości węży pożarniczych jest potrzebne i niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Projekt i metody: Postęp technologiczny w obszarze stosowania różnego rodzaju materiałów do produkcji węży pożarniczych z biegiem czasu miał (i ma nadal) znaczący wpływ na podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych, szybkość prowadzenia tych działań, a także ich skuteczność. Dlatego na początku artykułu dokonano zarysu historycznego pożarniczych węży tłocznych stosowanych do gaszenia pożarów w różnych państwach świata na przestrzeni lat. W dalszej części pracy analizowano wpływ czynników zewnętrznych na wytrzymałość adhezyjną pożarniczych węży tłocznych stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Sprawdzano wpływ oddziaływania 3-procentowego roztworu pianotwórczego środka gaśniczego na próbki taśmy wężowej, umieszczonych w tym roztworze, w zależności od czasu bezpośredniego kontaktu próbek z tym czynnikiem. Badano również wpływ ekspozycji promieniowania UV (w warunkach zwilżenia i suszenia) na próbki taśmy wężowej, w przedziałach czasowych o różnej długości.

Wyniki: Podczas badania ekspozycji próbek taśmy wężowej na oddziaływanie promieniowania UV (przez 90 min, w temperaturze 38 ± 3°C, bez zraszania wodą, a następnie działaniu wody przez 30 min, przy wilgotności 50 ± 10%) zaobserwowano tendencje spadkowe w przypadku średnich wartości sił wytrzymałości na rozwarstwienie. Dokonano również badań serii próbek poddanych oddziaływaniu 3-procentowego roztworu wodnego pianotwórczego środka gaśniczego na taśmę wężową, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Zaobserwowano tendencje spadkowe w przypadku średnich wartości sił wytrzymałości adhezyjnych (po 3 i 6 tygodniach). Czynniki takie jak ekspozycja na promieniowanie UV, a także oddziaływanie roztworu gaśniczego środka pianotwórczego negatywnie wpływają na taśmę wężową, zmniejszając jej wytrzymałość. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań własnych autorów, a także dostępnych źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z wykorzystaniem literatury dotyczącej dotyczącą poruszanych zagadnień.

Słowa kluczowe: pożarniczy wąż tłoczny, wytrzymałość węży pożarniczych, adhezja, UV, pianotwórczy środek gaśniczy

Typ artykułu: doniesienie wstępne

Bibliografia:

 1. Główka S., Lemańska K., Przegląd, zastosowanie i tendencje rozwojowe armatury pożarniczej, BiTP Vol. 30, Issue 2, 2013, pp. 91–99.
 2. Sicking L.P., Wildland Fire Hose Guide, Technology & Development Center, 1995.
 3. Murphy J.J., Gates P.Ch., Scangas Ch.A., Donovan J.T., An Analysis of Modern Day Fire Attack Hose, WPI 2017.
 4. Schwartz G., Jan van der Heyden and the Huydecopers of Maarsseveen, „The J. Paul Getty Museum Journal”, 1983, 11, 197–200.
 5. Young Ch.F., Fires, Fire Engines, and Fire Brigades: With a History of Manual and Steam Fire Engines, Their Construction, Use and Management: with Numerous Illustrations, Lockwood & Company, 1866.
 6. Załącznik do rozporządzenia Ministrwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010, Nr 85, poz. 553).
 7. Przybylski K., Wejman M., Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy strażaków zawodowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2013, 59, 69–84.
 8. PN-EN ISO 8033:2017-03. Węże z gumy i z tworzyw sztucznych – Oznaczanie adhezji między warstwami, 14.03.2017.
 9. Karta charakterystyki produktu Roteor M Premium (Pianotwórczy środek gaśniczy) [dostęp: 25 10 2023].
 10. PN-ISO 6133:2017-06 Guma i tworzywa sztuczne – Analizy wielopikowych wykresów uzyskanych podczas oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej, 30.08.2017.
 11. PN-EN ISO 4892-2:2013-06 Tworzywa sztuczne – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 2: Lampy ksenonowe łukowe, 26.06.2013.
 12. Decker Ch., Balandier M., Degradation of poly(vinyl chloride) by U.V. radiation—I. Kinetics and quantum yields, "European Polymer Journal" 1982, 18, 12, 1085–1091, https://doi.org/10.1016/0014-3057(82)90209-9.
 13. Cucci C., Garcia O., Piantanida G., Elnaggar A., Cassar M., Strlic M., Pastorelli G., Environmentally induced colour change during natural degradation of selected polymers, "Polymer Degradation and Stability" 2013, 107, 198–209, https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2013.11.007.