Szczegółowe wymagania

DEFINICJE TYPÓW ARTYKUŁÓW

 1. Oryginalny artykuł naukowy – opisane są w nim wyniki dotychczas niepublikowanych badań i eksperymentów naukowych autora lub bezpośrednio mu podlegającego zespołu naukowego, nowych w stosunku do dotychczasowej wiedzy i dorobku w danej dziedzinie, stanowiących oryginalny wkład w światową naukę. Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.
 2. Doniesienie wstępne (komunikat z badań) – opisane są w nim wstępne, ale już na tym etapie obiecujące wyniki prowadzonych, lecz jeszcze nieukończonych badań;
 3. Artykuł przeglądowy – opisuje obecny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym, czasem przy uwzględnieniu kontrowersyjnych lub spornych kwestii, zawiera opis zarówno teoretyczny, aktualną i właściwie dobraną literaturę źródłową, jak i praktyczny aspekt zagadnienia; autor powinien uwzględnić nierozwiązane w danej kwestii problemy.
 4. Studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych – artykuł zawiera opis zdarzenia lub przypadku (jednego lub kilku), ciekawego z naukowego lub praktycznego punktu widzenia; analizę tego zdarzenia, dyskusję opartą na najnowszym piśmiennictwie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

ABSTRAKTY USTRUKTURYZOWANE

Artykuł zgłaszany do redakcji musi być poprzedzony dwujęzycznym abstraktem ustrukturyzowanym według jednego z poniższych przykładów. Artykuły z abstraktem nieustrukturyzowanym krótszym niż 2400 znaków ze spacjami nie będą kwalifikowane przez redakcję do procesu recenzyjnego.

 1. Struktura abstraktu dla oryginalnego artykułu naukowego/doniesienia wstępnego
  • Cel - powinien jasno przedstawiać hipotezę postawioną w artykule;
  • Projekt i metody - narzędzia i metody użyte w badaniach;
  • Wyniki - rezultaty badań;
  • Wnioski - w odniesieniu do hipotezy oraz możliwe kierunki przyszłych badań.
 2. Struktura abstraktu dla artykułu przeglądowego/studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych
  • Cel - główne pytania postawione w artykule;
  • Wprowadzenie - kontekst/tło przedstawionego w artykule zagadnienia/problemu/zdarzenia;
  • Metodologia - użyte do omówienia/analizy tematu metody/narzędzia;
  • Wnioski - główne wnioski wynikające z analizy przeglądowej/analizy zdarzenia rzeczywistego.

Jeśli artykuł nie pasuje do żadnej z powyższych struktur, należy użyć odpowiednio podobnej struktury. Autorzy mają obowiązek podania informacji, jaki rodzaj artykułu przesyłają do redakcji (oryginalny artykuł naukowy, artykuł przeglądowy, doniesienie naukowe, studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych).

STRUKTURA ARTYKUŁU

Plik tekstowy z artykułem nie może zawierać danych osobowych autorów ani informacji pozwalających na ich identyfikację. Informacje dotyczące autorstwa pracy, słowa kluczowe, streszczenie oraz noty biograficzne należy uzupełnić w odpowiednich rubrykach systemu.

Od 2020 roku wiodącym językiem publikacji jest język angielski. Artykuły autorów z Polski będą publikowane w dwóch wersjach językowych, dlatego prosimy o przesyłanie polskich tekstów wraz z tłumaczeniem na język angielski.

W przypadku autorów anglojęzycznych tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe wymagane są tylko w jęz. angielskim.

 1. Struktura oryginalnego artykułu naukowego/doniesienia wstępnego:
  • Tytuł - w jęz. angielskim (Times New Roman 16 pkt., WERSALIKI) oraz w języku polskim (Times New Roman 14 pkt., tekst zwykły);
  • Abstrakt ustrukturyzowany - cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, około 2500 znaków ze spacjami w jęz. angielskim oraz około 2500 znaków ze spacjami w jęz. polskim (jednak nie krótsze niż 2400 znaków);
  • Słowa kluczowe - w jęz. angielskim oraz w jęz. polskim, łącznie do 10 wyrazów;
  • Wprowadzenie
  • Metody
  • Wyniki
  • Dyskusja nad metodami i wynikami
  • Podsumowanie / Wnioski
  • Literatura
 2. Struktura artykułu przeglądowego/studium przypadku:
  • Tytuł - w jęz. angielskim (Times New Roman 16 pkt., WERSALIKI) oraz w języku polskim (Times New Roman 14 pkt., tekst zwykły);
  • Abstrakt ustrukturyzowany - cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, około 2500 znaków ze spacjami w jęz. angielskim oraz około 2500 znaków ze spacjami w jęz. polskim (jednak nie krótsze niż 2400 znaków);
  • Słowa kluczowe - w jęz. angielskim oraz w jęz. polskim, łącznie do 10 wyrazów;
  • Wprowadzenie
  • Rozdziały zatytułowane przez autora
  • Podsumowanie
  • Wnioski
  • Literatura

Objętość całej pracy (w jednej wersji językowej) nie powinna przekraczać 21 stron znormalizowanego tekstu (zob. formatka artykułu).

LITERATURA

Odwołania do literatury umieszcza się na końcu artykułu w kolejności pojawiania się w tekście. Przypisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej wersji. Nazwiska i tytuły pisane cyrylicą powinny być podane w transliteracji zgodnie z normą BGN/PCGN. Zalecane jest odwoływanie się głównie do publikacji recenzowanych. W przypadku dokładnego cytowania w tekście obok numeru przyporządkowanego publikacji zamieszczonej w spisie Literatury podaje się również numer strony, z której pochodzi cytat – np. [2, s. 234]. Cytaty polskojęzyczne należy umieszczać w cudzysłowach, cytaty obcojęzyczne należy pisać kursywą.

Przykłady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych w spisie literatury (oparte o system cytowania Chicago):

 • Cytowanie książek:
  Szczerba K., Bezpieczny dom, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2012.
 • Rozdział pracy zbiorowej:
  Suchorab P., Wpływ produktów pochodzenia naftowego na cechy fizyczno-mechaniczne betonu, w: Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów , J. Rakowska (red.), Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2012, 37–44.
 • Cytowanie czasopism:
  Mizerski A., Piany jako nośniki chemicznych środków neutralizacji skażeń , BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 87–93.
 • Cytowanie publikacji ze źródeł cyfrowych:
  Ciekanowski Z., Motywacja a system ocen , BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 29-33 [dok. elektr.]
  http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/31/348 [dostęp 2 maja 2013].
 • Cytowanie materiałów pokonferencyjnych:
  Adamiec P., Problemy przy spawaniu i napawaniu części maszyn, w: Technologia maszyn. Zbiór referatów: III Naukowe Warsztaty Profesorskie – TM '97, II Forum Prac Badawczych '96 – Kształtowanie części maszyn przez usuwanie materiału T. Karpiński (red.), Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 1997, 23–31.
 • Cytowanie komunikatów z badań:
  Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Aktualne problemy i wydarzenia, [dok. elektr.]
  http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4809, [dostęp06.05.2013].
 • Cytowanie ustaw, norm, dyrektyw unijnych:
  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2009 r. Nr 12, poz. 68)
  2. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze.
  3. Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków.

TABELE, RYCINY, ILUSTRACJE

Podpisy do tabel, rycin i ilustracji oraz treść w tabelach, rycinach i ilustracjach należy podawać w języku, w którym został napisany artykuł, oraz w języku angielskim. Tabele należy dodatkowo przygotować w oddzielnym załączniku. Rysunki należy nadsyłać w formie gotowej do druku jako oddzielne pliki w formacie jpg, png lub tiff (min. 300 dpi, wielkość około 1 MB). Wykresy tworzone w programie Excel (lub w jego odpowiedniku) należy przesyłać w formacie .xls (format programu Excel). Artykuły bez elementów graficznych odpowiedniej jakości nie będą przyjmowane do druku. Przy wszystkich tabelach, rycinach, wykresach, zdjęciach itd. należy podać źródło, z którego pochodzą, lub umieścić informację „Opracowanie własne”.

SKRÓTY

Rozwinięcia wszystkich użytych w artykule skrótów należy podać w formie wykazu na końcu artykułu.